Godaddy post archive

  1. The @GoDaddy to @Hover move begineth
  2. Goodbye GoDaddy, finally