MacVim wants to go full screen

Menu showing Enter Full Screen half a dozen times